ورق پی تی اف ای خالص 4 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 4 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x4 mm

ورق پی تی اف ای خالص 5 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 5 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x5 mm

ورق پی تی اف ای خالص 8 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 8 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x8 mm

ورق پی تی اف ای خالص 10 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 10 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x10mm

ورق پی تی اف ای خالص 12 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 12 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x12mm

ورق پی تی اف ای خالص 15 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 15 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x15mm

ورق پی تی اف ای خالص 20 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 20 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x20mm

ورق پی تی اف ای خالص 25 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 25 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x25mm

ورق پی تی اف ای خالص 30 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 30 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x30mm

ورق پی تی اف ای خالص 40 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 40 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x40mm

ورق پی تی اف ای خالص50 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص50 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000x1000x50mm

ورق پی تی اف ای خالص 4 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 4 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x4 mm

ورق پی تی اف ای خالص 5 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 5 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x5 mm

ورق پی تی اف ای خالص 6 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 6 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x6 mm

ورق پی تی اف ای خالص 8 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 8 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x8 mm

ورق پی تی اف ای خالص 10 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 10 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x10 mm

ورق پی تی اف ای خالص 12 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 12 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x12 mm

ورق پی تی اف ای خالص 15 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 15 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x15 mm

ورق پی تی اف ای خالص 20 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 20 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x20 mm

ورق پی تی اف ای خالص 25 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 25 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x25 mm

ورق پی تی اف ای خالص 30 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 30 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x30 mm

ورق پی تی اف ای خالص 40 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 40 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x40 mm

ورق پی تی اف ای خالص 50 میلی متر
ورق پی تی اف ای خالص 50 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1200x1200x50 mm

رول پی تی اف ای  ضخامت 0.1 میلی متر
رول پی تی اف ای ضخامت 0.1 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: width : 1200 mm

رول پی تی اف ای  ضخامت 0.2 میلی متر
رول پی تی اف ای ضخامت 0.2 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: width : 1200 mm

رول پی تی اف ای  ضخامت 0.25 میلی متر
رول پی تی اف ای ضخامت 0.25 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: width : 1200 mm

رول پی تی اف ای  ضخامت 0.5  میلی متر
رول پی تی اف ای ضخامت 0.5 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: width : 1200 mm

رول پی تی اف ای  ضخامت 0.8 میلی متر
رول پی تی اف ای ضخامت 0.8 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: width : 1200 mm

رول پی تی اف ای  ضخامت 1 میلی متر
رول پی تی اف ای ضخامت 1 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: width : 1200 mm

رول پی تی اف ای  ضخامت 1.5 میلی متر
رول پی تی اف ای ضخامت 1.5 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: width : 1200 mm

رول پی تی اف ای  ضخامت 2 میلی متر
رول پی تی اف ای ضخامت 2 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: width : 1200 mm

رول پی تی اف ای  ضخامت 3 میلی متر
رول پی تی اف ای ضخامت 3 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: width : 1200 mm