میلگرد کربن گرافیت پی تی اف ای 15  میلی متر
میلگرد کربن گرافیت پی تی اف ای 15 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 15 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 20 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 20 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 20 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 25 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 25 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: mm 25

میلگرد PTFE کربن گرافیت 30 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 30 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 35 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 35 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 35 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: mm 35

میلگرد PTFE کربن گرافیت 40 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 40 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 40 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 45 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 45 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 45 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 50 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 50 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 50 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 55 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 55 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 55 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 60 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 60 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 60 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 65 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 65 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 65 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 70 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 70 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 70 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 75 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 75 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 75 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 80 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 80 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 80 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 85 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 85 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 85 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 90 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 90 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 90 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 100 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 100 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 100 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 110 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 110 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 110 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 120 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 120 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 120 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 130 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 130 میلی متر

برند: گارنیفلون

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 130 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 140 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 140 میلی متر

برند: گارنیفلون

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 140 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 150 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 150 میلی متر

برند: گارنیفلون

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 150 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 160 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 160 میلی متر

برند: گارنیفلون

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 160 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 170 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 170 میلی متر

برند: گارنیفلون

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 170 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 180 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 180 میلی متر

برند: گارنیفلون

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 180 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 190 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 190 میلی متر

برند: گارنیفلون

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 190 mm

میلگرد PTFE کربن گرافیت 200 میلی متر
میلگرد PTFE کربن گرافیت 200 میلی متر

برند: گارنیفلون

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 200 mm