میلگرد پلی اورتان
میلگرد پلی اورتان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در سایزهای مختلف موجود می باشد

میلگرد پلی اورتان 10 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 10 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 10 mm

میلگرد پلی اورتان 15 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 15 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 15 mm

میلگرد پلی اورتان 35 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 35 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 35 mm

میلگرد پلی اورتان 40 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 40 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 40 mm

میلگرد پلی اورتان 50 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 50 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 50 mm

میلگرد پلی اورتان 55 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 55 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 55 mm

میلگرد پلی اورتان 60 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 60 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 60 mm

میلگرد پلی اورتان 65 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 65 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 65 mm

میلگرد پلی اورتان 70 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 70 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 70 mm

میلگرد پلی اورتان 75 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 75 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 75 mm

میلگرد پلی اورتان 80 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 80 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 80 mm

میلگرد پلی اورتان 85 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 85 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 85 mm

میلگرد پلی اورتان 90 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 90 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 90 mm

میلگرد پلی اورتان 100 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 100 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 100 mm

میلگرد پلی اورتان 110 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 110 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 110 mm

میلگرد پلی اورتان 120 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 120 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 120 mm

میلگرد پلی اورتان 130 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 130 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 130 mm

میلگرد پلی اورتان 140 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 140 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 140 mm

میلگرد پلی اورتان 150 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 150 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 150 mm

میلگرد پلی اورتان 160 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 160 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 160 mm

میلگرد پلی اورتان 170 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 170 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 170 mm

میلگرد پلی اورتان 180 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 180 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 180 mm

میلگرد پلی اورتان 190 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 190 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 190 mm

میلگرد پلی اورتان 200 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 200 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 200 mm

میلگرد پلی اورتان 210 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 210 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 210 mm

میلگرد پلی اورتان 220 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 220 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 220 mm

میلگرد پلی اورتان 230 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 230 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 230 mm

میلگرد پلی اورتان 240 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 240 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 240 mm

میلگرد پلی اورتان 250 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 250 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 250 mm

میلگرد پلی اورتان 260 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 260 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 260 mm

میلگرد پلی اورتان 270 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 270 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 270 mm

میلگرد پلی اورتان 300 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 300 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 300 mm

میلگرد پلی اورتان 350 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 350 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 350 mm

میلگرد پلی اورتان 400 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 400 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 400 mm

میلگرد پلی اورتان 450 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 450 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 450 mm

میلگرد پلی اورتان 500 میلی متر
میلگرد پلی اورتان 500 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 500 mm