میلگرد پی وی سی سخت (hard PVC)
میلگرد پی وی سی سخت (hard PVC)

برند: آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: قطر 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 -40 - 45 - 50 میلی متر

میلگرد پی وی سی سخت (hard PVC)
میلگرد پی وی سی سخت (hard PVC)

برند: آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در قطر 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 میلی متر

میلگرد پی وی سی سخت (hard PVC)
میلگرد پی وی سی سخت (hard PVC)

برند: آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در قطر های 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 - 145 - 150 میلی متر

میلگرد پی وی سی سخت (hard PVC)
میلگرد پی وی سی سخت (hard PVC)

برند: آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در قطر های 160- 165 - 170 - 175 - 180 - 185 - 190 - 195 - 200 میلی متر

میلگرد پی وی سی سخت (hard PVC)
میلگرد پی وی سی سخت (hard PVC)

برند: آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در قطرهای 210 - 220 - 230 - 250 - 300 میلی متر

ورق پی وی سی سخت ( Hard PVC )
ورق پی وی سی سخت ( Hard PVC )

برند: آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از 1 میلی متر الی 50 میلی متر (2000 * 1000 )